-256-

6. Eupatorium kiirunense  (Kitam.) C. H. Ou & S. W. Chung 基隆澤蘭
                     (圖291, 514
    莖多不分枝,直立,高約1 m。葉卵披針形或卵橢圓形,8-10 ´ 5.5-7 cm,先端銳尖或漸尖,葉基鈍形,葉柄1-2 cm,上表面綠色,下表面白綠色,被疏毛。
    分佈於北部至東部海岸。

7. Eupatorium lindleyanum  DC. 林氏澤蘭
    莖直立,高40-70 cm,密被捲毛。葉厚,披針形或長披針形,6-10 ´1-2 cm,先端窄的鈍形,葉基突縮成楔形,葉緣不規則的疏鋸齒緣,明顯三出葉脈,近於無柄,有時三裂葉,兩面被捲毛。
    分佈於中北部低海拔的淺山區,少見。

8. Eupatorium shimadai  Kitam. 島田氏澤蘭
    莖高15-70 cm。葉卵披針形,鋸齒緣,先端銳尖或漸尖,葉基鈍形。本種與腺葉澤蘭與田代氏澤蘭相似,差別在於本種頭花具5朵小花,葉近乎無柄,下表面被腺點。
    特有種。分佈於低至中海拔。


圖291 基隆擇蘭 (彭鏡毅提供)

35. FARFUGIUM  山菊屬

    多年生草本。葉基生,具長柄,葉卵形、心形或腎形,葉緣牙齒狀,葉脈掌狀。輻射狀頭花繖房狀排列;總苞筒狀,具副萼片;舌狀花雌性,花冠黃色,心花兩性。瘦果長橢圓形,密被毛。冠毛剛毛狀。
    臺灣有1種及1變種。

變種檢索表

1. 葉近於全緣.......................1a. var. japonicum
1.
葉緣具7-9粗齒..............1b. var. formosanum

1. Farfugium japonicum  (L.) Kitam.
a.
var. japonicum 山菊(圖292, 515
    具粗走莖。花莖高30-70 cm,莖上具鱗片狀葉,被綿毛或近無毛。基生葉厚,常綠,腎形,4-15- 12-20 cm,下表面無毛或被蛛絲狀毛。頭花多數,直徑4-6公徑,總梗長1.5-7 cm。舌狀花黃色,花冠3-4 ´ 0.5-0.6 cm
    分佈於綠島、蘭嶼。

b. var. formosanum (Hayata) Kitam.
               臺灣山菊(圖293, 516
    本變種與原種差別在齒狀的葉緣,7-9粗齒。
    特有變種。分佈於海拔100-2,000 m


圖292 山菊 (彭鏡毅提供)